Kvalitné právne služby
Pýtajte sa profesionálov
Obráťte sa
na nás!

Vitajte!

Advokátska kancelária JUDr.Peter Mihály s.r.o. poskytuje právne služby a poradenstvo s cieľom poskytovať klientom komplexné právne služby na najvyššej úrovni, pri zachovaní odbornej starostlivosti, diskrétnosti a profesionality.Obchodné právo

- zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
- Zlučenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločnosti
- vypracovanie agendy zmien v obchodnych spoločnostiach
- likvidácie obchodných spoločnosti a ich organizačných zložiek
- vypracovanie obchodných zmluv a iných listín v oblasti obchodného práva
- vymahánie pohľadávok v obchodnoprávnych zmluvných vzťahov
- vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov

Občianske právo

- vypracovanie zmluvnej dokumentácie
- riešenie majetkových sporov
- zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní
- zastupovanie v dedičskom konaní
- ochrana osobnostných údajov
- vymáhanie pohľadávok v občianskoprávnych zmluvných vzťahov
- vyoracovanie právnych analýz a právnych rozborov

Trestné právo

- podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
- zastupovanie obvinených a obžalovaných v trestnom konaní
- uplatňovanie nárokov poškodených
- zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených
- právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených

Správne právo

- správne konanie ( zastupovanie v daňovom, katastrálnom, stavebnom konaní )
- priestupkové konanie

Rodinné právo

- poskytovanie právnej pomoci pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní
- zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletým
- uplatňovanie nárokov na výživné
- právna pomoc pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Naša adresa

Advokátska kancelária
JUDr. Peter Mihály s.r.o.
Jókaiho 121/16, 984 01 Lučenec
Telefón:047 / 4111322
Mobil:0905 806 881
E-mail:office@akmp.sk

judr peter mihaly advokat, advokatska kancelaria lucenec, peter mihaly, advokat lucenec